O zaletach EPU w kilku zdaniach


Elektroniczne postępowania upominawcze od 2010 r. stanowi jedno z odrębnych postępowań cywilnych.
Dzięki stworzeniu systemu teleinformatycznego dano obywatelowi możliwość bez wychodzenia z domu dochodzenia roszczeń cywilnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Z pewnością elektroniczne postępowanie upominawcze jest korzystne dla wierzycieli – w stosunku do zwykłego postępowania uproszczeniu uległa procedura składania pozwu w EPU, ponieważ powód nie jest zobowiązany do wysyłki do właściwego sądu pozwu wraz z załącznikami w formie papierowej, a jedynie jest zobowiązany do opisania dowodów w formularzu internetowym. E-Sąd nie wymaga od powoda osobistego stawiennictwa, nie ma wymiany pism procesowych, zaś nakazy zapłaty są wydawane wyjątkowo szybko. Średnio po 2 tygodniach od złożenia pozwu powód otrzyma na konto elektroniczne nakaz zapłaty. Po kolejnym miesiącu, doręczeniu nakazu zapłaty pozwanemu i niezaskarżeniu nakazu zapłaty przez pozwanego, powód otrzyma klauzulę wykonalności i również w formie elektronicznej będzie mógł złożyć wniosek egzekucyjny do wybranego komornika. W przypadku tradycyjnego postępowania sądowego, oczekiwanie na nakaz zapłaty wynosi średnio od 2 do 6 miesięcy, dodatkowo czas obiegu korespondencji jeszcze bardziej wydłuża postępowanie.

Korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze to również obniżenie kosztów postępowania – w zwykłym postępowaniu opłata sądowa wynosi 5% od wysokości kwoty dochodzonej w postępowaniu, w EPU zaś 1,25%, jednak nie mniej niż 30 zł. W EPU nie uiszcza się również opłaty od pełnomocnictwa, która w przypadku każdego złożonego pozwu wynosi 17 zł. Oszczędności te przekładają się na bardzo znaczne kwoty w przypadku windykacji masowej.

Do niedawna dość problematyczna była kwestia stwierdzenia przez e-Sąd, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty, ponieważ w takim przypadku e-Sąd przekazywał sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej. W efekcie takiego przekazania sprawy, postępowanie wydłużało się o kolejne miesiące, a powód zobowiązany był do przesłania podpisanego pozwu, uiszczenia opłaty sądowej i przedstawienia dowodów, na które się powód powoływał. Obecnie powód może uniknąć przekazania sprawy do postępowania zwykłego, jeżeli jest to dla niego z jakichkolwiek względów nieopłacalne. Jest to możliwe o ile powód zawrze w pozwie wniosek o umorzenie elektronicznego postępowania w przypadku stwierdzenia przez e-Sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty albo w przypadku uchylenia nakazu zapłaty. Tym samym powód uniknie konsekwencji związanych z przekazaniem sprawy do sądu właściwości ogólnej. Więcej o wniosku o umorzenie postępowania przeczytasz w Naszym artykule pt. Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda zawarty w pozwie.

Reasumując, przedstawione zalety należy stwierdzić, że EPU to przede wszystkim dobre rozwiązanie dla podmiotów, które mają wiele wierzytelności do wyegzekwowania oraz ich roszczenia nie budzą wątpliwości pod względem materialnym i formalnym. Taki podmiot dochodząc swych wierzytelności w EPU zyska na czasie i przy tym poniesie mniejsze koszty z tym związane.