W postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym może zostać wydany nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzenia rozprawy. W zależności od tego jakimi dowodami potwierdzającymi wierzytelność dysponujesz i jaka jest wartość roszczenia, sprawę możemy skierować do postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego lub uproszczonego.

Który rodzaj postępowania będzie najkorzystniejszy?

Jeżeli twoje roszczenie jest bezsporne, wynika z umowy i dodatkowo zabezpieczone jest uznaniem długu, podpisaną fakturą czy wekslem to najbardziej korzystne dla Ciebie będzie dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym. W przypadku bierności pozwanego, nakaz wydany w postępowaniu nakazowym upoważnia do wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Natomiast w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, wydany nakaz ma moc tytułu zabezpieczenia, który uprawnia Cię do wszczęcia postępowania zabezpieczającego celem zabezpieczania Twojego roszczenia do czasu prawomocnego zakończenia sporu.

W postępowaniu upominawczym możemy dochodzić orzeczenia obowiązku zapłaty w sprawach, które nie mogły trafić do postępowania nakazowego. W wielu przypadkach pozwany, uznając rację powoda, nie wnosi sprzeciwu do sądu, wówczas bez konieczności przeprowadzenia rozprawy powód dysponuje prawomocnym rozstrzygnięciem upoważniającym go do wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Z kolei w postępowaniu uproszczonym uzyskać można orzeczenie w sprawie drobnej, nieskomplikowanej i udowodnionej istniejącą umową.

Możliwe jest połączenie postępowania upominawczego i uproszczonego. Zatem sąd może w sprawie drobnego roszczenia wydać nakaz zapłaty. Nie ma także przeszkód, aby połączyć postępowanie nakazowe i uproszczone, gdy dochodzisz roszczenia wynikającego z umowy, a dodatkowo zabezpieczonego uznaniem długu, podpisaną fakturą czy wekslem.

Odwołanie od nakazu zapłaty - prawo dłużnika

Pozew o zapłatę może być rozpatrzony bez przeprowadzania rozprawy. W zależności od posiadanych dowodów, rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu sprawa może być rozpatrywana w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym lub uproszczonym. W każdym z tych postępowań Dłużnik może wyrazić swoje stanowisko co do zasadności dochodzonych roszczeń i wnieść odwołanie od nakazu zapłaty - bezpośrednio do biura podawczego sądu lub listem poleconym.

Sprzeciw do nakazu zapłaty - skorzystaj z prawa

Jeżeli pozwany nie skorzysta z prawa do odwołania się od wydanego nakazu zapłaty, powód jest upoważniony do wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji. Jednak pozwany może złożyć takie odwołanie składając m. in. sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Wówczas nakaz zapłaty traci moc i konieczne jest wyznaczenie rozprawy  z udziałem stron.

Cennik

Etap postępowania windykacyjnegoIle płacisz?Dlaczego płacisz?Czy otrzymasz zwrot?
Wniesienie pozwu¼ opłaty stosunkowej (1/4 z 5% wartości roszczenia), nie mniej niż 30 złWysokość opłaty sądowej od pozwu ustalona jest przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnychTAK, koszty postępowania sądowego, w tym opłata od pozwu, zasądzane są w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do ich zwrotu
Wydanie nakazu zapłaty i uzyskanie klauzuli wykonalności0 zł--
Sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw oraz nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata na rozprawie przed sądem cywilnymWysokość wynagrodzenia za stawiennictwo jest ustalana z adwokatem w przypadku gdy stan sprawy wymaga osobistej obecności adwokata na rozprawie lub obecności innego prawnikaWynagrodzenie adwokata za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie odpowiedzi na sprzeciwTAK, sąd powinien zasądzić koszty poniesione przez pełnomocnika procesowego
Prowadzenie negocjacji0 zł--
Zapłata należności przez dłużnikaZapłata na rzecz Kancelarii kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnegoKoszty zastępstwa adwokackiego zasądzane są od dłużnika w nakazie zapłaty. Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są w postanowieniu komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnegoTAK, koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego należne są wyłącznie po zapłaceniu należności przez dłużnika
Brak zapłaty należności przez dłużnika0 zł kosztów adwokackichNie ponosisz kosztów, jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna-
Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego250 złJest to opłata za dokonane przez komornika czynnościTAK, wniesione opłaty doliczone są do wyegzekwowanej przez komornika kwoty
Cofnięcie przez Klienta pozwu o zapłatę w trakcie postępowania sądowegoW zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł60 zł
od 500 zł do 1500 zł180 zł
od 1500 zł do 5000 zł600 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1200 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł2400 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł3600 zł
powyżej 200 000 zł7200 zł

W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1800 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł
od 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł
od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł15 000 zł
powyżej 5 000 000 zł25 000 zł

Koszty zastępstwa adwokackiego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Działania te powodują brak możliwości uzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których Klient korzystał nieodpłatnieNIE, opłata stanowi wynagrodzenie Pełnomocnika za świadczone na rzecz Klienta usługi
Wypowiedzenie przez Klienta umowy windykacji lub pełnomocnictwa adwokatowi w trakcie postępowania sądowego
Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu wcześniejszej zapłaty należności przez dłużnika i brak poinformowania o tym Pełnomocnika
Etap postępowania windykacyjnegoIle płacisz?Dlaczego płacisz?Czy otrzymasz zwrot?
Wniesienie pozwuPełna opłata stosunkowa (5% wartości roszczenia), nie mniej niż 30 złWysokość opłaty sądowej od pozwu ustalona jest przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnychTAK, koszty postępowania sądowego, w tym opłata od pozwu, zasądzane są w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do ich zwrotu
Wydanie nakazu zapłaty i uzyskanie klauzuli wykonalności0 zł--
Sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw oraz nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata na rozprawie przed sądem cywilnym Wysokość wynagrodzenia za stawiennictwo jest ustalana z adwokatem w przypadku gdy stan sprawy wymaga osobistej obecności adwokata na rozprawie lub obecności innego prawnikaWynagrodzenie adwokata za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie odpowiedzi na sprzeciwTAK, sąd powinien zasądzić koszty poniesione przez pełnomocnika procesowego
Prowadzenie negocjacji0 zł--
Zapłata należności przez dłużnikaZapłata na rzecz Kancelarii kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnegoKoszty zastępstwa adwokackiego zasądzane są od dłużnika w nakazie zapłaty. Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są w postanowieniu komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnegoTAK, koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego należne są wyłącznie po zapłaceniu należności przez dłużnika
Brak zapłaty należności przez dłużnika0 zł kosztów adwokackichNie ponosisz kosztów, jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna-
Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego250 złJest to opłata za dokonane przez komornika czynnościTAK, wniesione opłaty doliczone są do wyegzekwowanej przez komornika kwoty
Cofnięcie przez Klienta pozwu o zapłatę w trakcie postępowania sądowegoW zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł60 zł
od 500 zł do 1500 zł180 zł
od 1500 zł do 5000 zł600 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1200 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł2400 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł3600 zł
powyżej 200 000 zł7200 zł

W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1800 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł
od 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł
od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł15 000 zł
powyżej 5 000 000 zł25 000 zł

Koszty zastępstwa adwokackiego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Działania te powodują brak możliwości uzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których Klient korzystał nieodpłatnieNIE, opłata stanowi wynagrodzenie Pełnomocnika za świadczone na rzecz Klienta usługi
Wypowiedzenie przez Klienta umowy windykacji lub pełnomocnictwa adwokatowi w trakcie postępowania sądowego
Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu wcześniejszej zapłaty należności przez dłużnika i brak poinformowania o tym Pełnomocnika
Etap postępowania windykacyjnegoIle płacisz?Dlaczego płacisz?Czy otrzymasz zwrot?
Wniesienie pozwuW zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem:

kwota dochodzona pozwemopłata
do 2 000 zł30 zł
od 2000 zł do 5000 zł100 zł
od 5000 zł do 7500 zł250zł
od 7500 zł do 10 000 zł300 zł
Wysokość opłaty sądowej od pozwu ustalona jest przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnychTAK, koszty postępowania sądowego, w tym opłata od pozwu, zasądzane są w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do ich zwrotu
Wydanie nakazu zapłaty i uzyskanie klauzuli wykonalności0 zł--
Sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw oraz nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata na rozprawie przed sądem cywilnymWysokość wynagrodzenia za stawiennictwo jest ustalana z adwokatem w przypadku gdy stan sprawy wymaga osobistej obecności adwokata na rozprawie lub obecności innego prawnikaWynagrodzenie adwokata za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie odpowiedzi na sprzeciwTAK, sąd powinien zasądzić koszty poniesione przez pełnomocnika procesowego
Prowadzenie negocjacji0 zł--
Zapłata należności przez dłużnikaZapłata na rzecz Kancelarii kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnegoKoszty zastępstwa adwokackiego zasądzane są od dłużnika w nakazie zapłaty. Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są w postanowieniu komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnegoTAK, koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego należne są wyłącznie po zapłaceniu należności przez dłużnika
Brak zapłaty należności przez dłużnika0 zł kosztów adwokackichNie ponosisz kosztów, jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna-
Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego250 złJest to opłata za dokonane przez komornika czynnościTAK, wniesione opłaty doliczone są do wyegzekwowanej przez komornika kwoty
Cofnięcie przez Klienta pozwu o zapłatę w trakcie postępowania sądowegoW zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł60 zł
od 500 zł do 1500 zł180 zł
od 1500 zł do 5000 zł600 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1200 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł2400 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł3600 zł
powyżej 200 000 zł7200 zł

W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1800 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł
od 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł
od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł15 000 zł
powyżej 5 000 000 zł25 000 zł

Koszty zastępstwa adwokackiego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Działania te powodują brak możliwości uzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których Klient korzystał nieodpłatnieNIE, opłata stanowi wynagrodzenie Pełnomocnika za świadczone na rzecz Klienta usługi
Wypowiedzenie przez Klienta umowy windykacji lub pełnomocnictwa adwokatowi w trakcie postępowania sądowego
Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu wcześniejszej zapłaty należności przez dłużnika i brak poinformowania o tym Pełnomocnika