REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WINDYKACYJNYCH

1.    DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług windykacyjnych stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług windykacyjnych, dostępny na stronie http://kancelaria-czerwinska.pl;

1.2. Zleceniobiorca – Joanna Czerwińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Czerwińska, Sosnowa 11 B, 05-462 Emów, Wiązowna NIP: 8942501597;

1.3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

1.4. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych lub Umowa – umowa o świadczenie usług windykacyjnych wraz z Załącznikami i Regulaminem świadczenia usług windykacyjnych zawierana pomiędzy Klientem i Zleceniobiorcą w formie pisemnej;

1.5. Usługi windykacyjne – usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta, na podstawie Regulaminu, zgodnie z treścią Zlecenia windykacji;

1.6. Cenniki – cenniki określające, w zależności od rodzaju postępowania, składniki i wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia Usług windykacyjnych dostępny na stronie internetowej http://kancelaria-czerwinska.pl;

1.7. Zlecenie windykacji – zlecenie świadczenia Usług windykacyjnych, złożone przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług windykacyjnych oraz niniejszym Regulaminem.

1.8. Faktura własna – faktura VAT wystawiona Klientowi przez Zleceniobiorcę tytułem świadczonych Usług windykacyjnych;

1.9. Uregulowanie zadłużenia – każde zdarzenie, wskutek którego wierzytelność będąca przedmiotem Zlecenia windykacji sądowej ulega zaspokojeniu w całości lub części, w szczególności jej:

a. spłata,
b. potrącenie jednostronne lub umowne,
c. umorzenie przez wierzyciela,
d. przeniesienie wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

 

2.    ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

2.1. Przedmiotem Zlecenie windykacji sądowej jest świadczenie Usług windykacyjnych w zakresie i w sposób określony w Umowie o świadczenie usług windykacyjnych i niniejszym Regulaminie.

2.2. Zleceniobiorca świadczy Usługi windykacyjne na rzecz Klienta, od którego przyjął Zlecenie windykacji.

 

3.    ZLECENIE WINDYKACJI

3.1. Zlecenie windykacji wymaga:

a. wypełnienia formularza Zlecenia windykacji udostępnionego przez Zleceniobiorcę;
b. udzielenie Zleceniobiorcy pisemnego pełnomocnictwa procesowego.

3.2. Zlecenie windykacji uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie Zlecenia windykacji sądowej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta.

3.3. Realizacja Zlecenia, w zakresie, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. c ? i wymaga przekazania Zleceniobiorcy oryginałów dokumentów, wskazanych przez niego jako niezbędne do przeprowadzenia postępowania sądowo-egzekucyjnego.

3.4. W przypadku nieprzekazania przez Klienta kompletu dokumentów, o których mowa w punkcie 3.5. w terminie 21 dni od dnia wezwania przez Zleceniobiorcę do ich przekazania, Zlecenie windykacji sądowej uważa się za zakończone. W takim przypadku:

a. Zleceniobiorca zwraca Klientowi wszelką dokumentację zgromadzoną w sprawie;
b. pełnomocnik procesowy, o którym mowa w pkt 5.1 wypowiada Klientowi pełnomocnictwo procesowe;

3.5. Po zakończeniu postępowania sądowego, w przypadku niezapłacenia należności przez dłużnika, Zleceniobiorca rekomenduje Klientowi podjęcie dalszych czynności, w tym wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

4.     ZAKRES USŁUG W RAMACH UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

4.1. Usługi windykacyjne obejmują:

a. analizę dokumentów i przepisów prawnych,
b. sporządzenie i wysłanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty,
c. przygotowanie pozwu sądowego,
d. skierowanie pozwu do właściwego sądu,
e. uzyskanie orzeczenia sądu,
f. sporządzanie pism procesowych np. odpowiedź na sprzeciw/zarzuty,
g. uzyskanie tytułu wykonawczego,
h. skierowanie sprawy do apelacji zgodnie z decyzją Klienta,
i. przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z decyzją Klienta,
j. profesjonalną obsługę działu prawnego Zleceniobiorcy.

4.2. W zakresie czynności wymagających zastępowania Klienta przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądem lub organem egzekucyjnym (m.in. udział w rozprawie), Klient, na podstawie wcześniejszej rekomendacji Zleceniobiorcy, ponosi koszty dojazdu i udziału pełnomocnika w czynnościach, niezależnie od tego, czy czynność się odbędzie.

4.3. Na wniosek Klienta Zleceniobiorca informuje go o przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego.

4.4. Przy braku odmiennych ustaleń odsetki, przysługujące Klientowi od kwoty wierzytelności wskazanej w Zleceniu windykacji sądowej, będą w postępowaniu sądowym dochodzone za okres od dnia wniesienia pozwu, do dnia zapłaty.

4.5. Klient pokrywa następujące koszty w postępowaniu sądowo-egzekucyjnym (w przypadku wygrania sprawy i ściągnięcia należności od dłużnika, koszty te ponosi dłużnik):

1. opłaty sądowej od pozwu,
2. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku wnoszenia sprawy przez e-sąd nie będzie wymagana),
3. opłat kancelaryjnych (jeżeli będą wymagane),
4. opłat związanych z wysyłką korespondencji (jeżeli będą wymagane),
5. dojazdu pełnomocnika na rozprawę (jeżeli będzie to konieczne),
6. opłat za czynności biegłych i tłumaczy (jeżeli będą wymagane),
7. wszelkich kwot zasądzonych od Klienta na rzecz dłużnika Klienta orzeczeniem sądu (w przypadku przegrania sprawy),
8. wszelkich kosztów i opłat w postępowaniu egzekucyjnym, w tym zaliczek na czynności komornika (jeżeli sprawa będzie prowadzona przez komornika).

4.6. W przypadku, gdy po rozpoczęciu postępowania sądowego (po złożeniu pozwu):

1. sąd stwierdzi brak organów upoważnionych do reprezentowania pozwanej spółki – Zlecenie windykacji sądowej uważa się za zakończone, Zleceniobiorca zwraca Klientowi dokumenty, a pełnomocnik procesowy wypowiada Klientowi pełnomocnictwo procesowe;
2. zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika bądź jego likwidacji albo zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne – Zlecenie windykacji sądowej uważa się za zakończone, Zleceniobiorca zwraca Klientowi dokumenty, a pełnomocnik procesowy wypowiada Klientowi pełnomocnictwo procesowe.

 

5.     PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

5.1. Zleceniobiorca podejmuje decyzje związane z taktyką procesową i taktyką prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz dokonuje czynności procesowych według własnego uznania, działając z najwyższą starannością i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. Zleceniobiorca wybiera odpowiedni tryb wszczęcia postępowania sądowego.

5.2. W wypadkach, które tego wymagają, Zleceniobiorca rekomenduje Klientowi dokonywanie czynności procesowych, udział w rozprawach, a także składanie środków odwoławczych i zaskarżenia. W takich wypadkach Zleceniobiorca działa zgodnie z decyzją Klienta.

5.3. Po zakończeniu postępowania sądowego Zleceniobiorca rekomenduje Klientowi podjęcie dalszych czynności, w tym wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

6.    PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

6.1. Klient jest zobowiązany poinformować Zleceniobiorcę o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika, tytułem wierzytelności objętej Zleceniem windykacji sądowej, w terminie trzech dni roboczych od momentu dokonania takiej wpłaty.

6.2. Klient jest zobowiązany przekazać Zleceniobiorcy wszelkie informacje i dokumenty, związane z dłużnikiem lub wierzytelnością objętą Zleceniem windykacji, które mogą mieć znaczenie dla realizacji Zlecenia windykacji sądowej. Przekazanie ww. informacji i dokumentów powinno nastąpić w terminie trzech dni roboczych od dnia wezwania przez Zleceniobiorcę, albo ujawnienia informacji lub dokumentu.

6.3. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w pkt 6.1 lub 6.2 Zleceniobiorcy przysługuje prawo natychmiastowego zakończenia Zlecenia windykacji sądowej.

6.4. Klient jest zobowiązany, na podstawie wcześniejszej rekomendacji Zleceniobiorcy do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w czasie trwania postępowania sądowego lub egzekucyjnego, w tym do składania oświadczeń woli, wyjaśnień, osobistego stawiennictwa na wezwanie, dokonywania niezbędnych opłat w wyznaczonych terminach. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki niepodjęcia wskazanych czynności.

6.5. Zleceniobiorca z tytułu realizacji niniejszej Umowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy.

6.6. W zakresie czynności wymagających zastępowania Klienta przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądem lub organem egzekucyjnym (m.in. udział w rozprawie), Klient na podstawie wcześniejszej rekomendacji Zleceniobiorcy, ponosi koszty dojazdu i udziału pełnomocnika w czynnościach, niezależnie od tego, czy czynność się odbędzie.

 

 

7.  WYNAGRODZENIE

7.1. Tytułem świadczenia Usług windykacyjnych Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Klienta od dłużnika w orzeczeniach wydanych przez sąd, w tym kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu klauzulowym oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, zapłaconych przez dłużnika.

7.2. W sytuacji, gdy Uregulowanie zadłużenia w całości nastąpi przed dniem wniesienia pozwu (w przypadku zapłaty przelewem, za dzień uregulowania zadłużenia uznaje się dzień wpływu środków na konto Klienta; dniem wniesienia pozwu jest dzień wysłania pozwu do sądu listem poleconym, bądź dzień wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym), Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia.

7.3. Koszty o których mowa w ust. 7.1. pkt 2 przysługują Zleceniobiorcy, w przypadku gdy zostaną one zapłacone przez dłużnika (samodzielnie lub też zostaną wyegzekwowane przez komornika, albo dojdzie do ich uregulowania na rzecz Zleceniodawcy w inny sposób), w wysokości proporcjonalnej do wysokości dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.4.

7.4. Koszty o których mowa w ust 7.1. pkt 2 przysługują Zleceniobiorcy w pełnej wysokości w przypadku:

a. cofnięcia pozwu przez lub na żądanie Klienta, z innego powodu niż spłata zadłużenia przez dłużnika;
b. zakończenia postępowania egzekucyjnego przez lub na żądanie Klienta, a także nie wszczynania postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu tytułu wykonawczego, na żądanie Klienta;
c. zawarcia przez Klienta ugody sądowej lub pozasądowej z dłużnikiem bez udziału Zleceniobiorcy;
d. wypowiedzenia przez Klienta pełnomocnictwa udzielonego Zleceniobiorcy;

7.5. Tytułem kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w postępowaniu sądowo-egzekucyjnym, Zleceniobiorca wystawi notę obciążeniową z 7- dniowym terminem płatności.

7.6. Tytułem świadczonych Usług windykacyjnych, Zleceniobiorca wystawi Klientowi Fakturę własną z 7- dniowym terminem płatności.

7.7. Do wszystkich kwot wynagrodzenia wskazanych w niniejszym paragrafie zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką podatku w dniu wystawiania przez Zleceniobiorcę Faktury własnej.

 

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

8.2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

8.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej http://kancelaria-czerwinska.pl;