Wniosek o umorzenie EPU


Elektroniczne postępowanie sądowe w trzech zdaniach

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) stanowi stosunkowo nowy tryb postępowania sądowego i jest ono przeznaczone do rozpatrywania spraw – głównie o roszczenia pieniężne – w których stan faktyczny i prawny nie jest skomplikowany.

Jedną z wielu korzyści EPU jest obniżona opłata od pozwu – opłata sądowa wynosi zaledwie 1/4 części opłaty, jaką należałoby uiścić w tradycyjnym postępowaniu. Przez wzgląd na niższy koszt, w tym koszt doręczeń, dochodzenie roszczeń w EPU jest dla powoda nierzadko jedynym interesującym go sposobem dochodzenia roszczeń przed sądem, ponieważ procedowanie w innym trybie może być dla niego ekonomicznie nieefektywne.

Przed…

Dotychczas, w przypadku, jeżeli e – Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty bądź uchylił nakaz zapłaty z powodu nieznajomości miejsca pobytu pozwanego albo braku możliwości doręczenia mu nakazu zapłaty w kraju, bądź jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okazało się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sprawa była kierowana do sądu właściwości ogólnej pozwanego – zgodnie z jego miejscem zamieszkania lub siedziby statutowej, wyłączając tym samym możliwość skorzystania przez powoda z przemiennej właściwości sądu, którą w przypadku świadczeń pieniężnych może być miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela (art. 34 k.p.c. w zw. z art. 454 § 1 zd. 2 k.c.)

W efekcie takiego automatycznego przekazania sprawy powód zobowiązany był do uzupełnienia opłaty sądowej zgodnie ze stawkami obowiązującymi w postępowaniu zwykłym oraz poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem sprawy do sądu właściwości ogólnej pozwanego, w tym kosztów stawiennictwa w sądzie znajdującym się często w znacznej odległości od siedziby wierzyciela.

Niejednokrotnie kontynuowanie sprawy w ramach postępowania zwykłego toczącego się przed sądem właściwym pozwanemu było dla powoda ekonomicznie nieefektywne, co w konsekwencji i tak prowadziło do cofnięcia powództwa przez powoda.

… i po zmianach

Taki stan rzeczy leżał u podstaw części nowelizacji przepisów kodeksowych, która z dniem 1.03.2017 r. weszła w życie. Na jej podstawie dodano art. 50532 § 4 KPC, który umożliwia zawarcie w pozwie wniosku o umorzenie postępowania w przypadku, gdy sąd orzekający w sprawie stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchyli nakaz zapłaty z przyczyn wskazanych powyżej. Umorzenie postępowania przez e – Sąd na tym etapie wydaje się dużo korzystniejszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia dla powoda niż cofnięcie powództwa lub umorzenie postępowania zwykłego przez sąd właściwości ogólnej. W sytuacji umorzenia postępowania przez e – Sąd powód będzie miał możliwość wytoczenia powództwa w oparciu o przemienną właściwość sądu, otrzyma zwrot uiszczonej opłaty oraz jeżeli uzna, że wytoczenie powództwa w zwykłym postępowaniu jest ekonomicznie nieuzasadnione, będzie miał możliwość wstrzymania się z wytoczeniem takiego powództwa.

Ile to będzie kosztowało?

Powód przewidując którąkolwiek z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty w EPU lub jego uchylenie może opcjonalnie umieścić w pozwie wniosek o umorzenie postępowania. W przypadku stwierdzenia przez e – Sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty albo w przypadku uchylenia nakazu zapłaty, nie przekazuje się sprawy sądowi właściwości ogólnej pozwanego, lecz wydaje postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania, orzekając o zwrocie powodowi całości opłaty uiszczonej od pozwu.

Zaoszczędzone nie tylko pieniądze, ale i czas

Wprowadzone zmiany w zakresie EPU bez wątpienia przyśpieszą zakończenie postępowań, które zostałyby przekazane do sądów właściwości ogólnej oraz ograniczy ewentualne koszty po stronie wierzyciela.

Reasumując, omówioną nowelizację należy ocenić ją pozytywnie, ponieważ w efekcie końcowym, poza omówionymi korzyściami finansowymi, przyśpieszy ona procedurę windykacyjną należności.